Menu Sluiten

Beroepingswerk – actueel april ’22

Bericht uit de Kerkenraad – april 2022

Als kerkenraad willen we u graag vertellen waar we op dit moment staan in de zoektocht naar een nieuwe predikant. En ik moet u helaas vertellen, dat er nog niet zoveel vaart inzit, want zonder consulent kun je moeilijk zelfstandig als kerkenraad de route volgen die we graag zouden willen. In de documenten rondom het beroepingswerk van een nieuwe predikant staat heel duidelijk dat je je als kerkenraad door een consulent moet laten begeleiden om samen die zoektocht tot een goed einde te brengen. Zoals al met u is gecommuniceerd heeft onze vorige consulent, ds Dirk Engelage vanwege gezondheidsredenen af moeten haken. We hebben natuurlijk niet stil gezeten en we hebben aan de werkgemeenschap van predikanten in deze regio gevraagd of zij nog een consulent beschikbaar hadden voor de PGAD. Ook hebben we aan de classis-predikant, Ds Jaap van Beelen gevraagd of hij nog iemand wist die ons zou kunnen begeleiden gedurende dit proces. Afgelopen week tijdens de kerkenraadsvergadering zijn nog twee namen genoemd van mogelijke kandidaten voor het consulentschap. We hopen daar deze week duidelijkheid over te krijgen. Deze vertraging in het proces vinden we lastig, maar desondanks proberen we wel voortgang te maken. Meerdere keren hebben we ook aangegeven de tijd te willen nemen voor een zorgvuldig proces, maar soms rijdt iets onverwachts je in de wielen.

We hebben op dit moment een goedgekeurd concept profielschets besproken binnen de kerkenraad voor zowel de predikant als voor een kerkelijk werker. Waarom noem ik dit nog een concept profielschets? Als de kerkenraad iets goedkeurt, mag je dat woord ‘concept’ toch wel weglaten?

In principe is dat juist, maar doordat we geen consulent beschikbaar hebben, kunnen we dus helaas geen gebruik maken van de expertise c.q. adviserende rol die een consulent inbrengt tijdens dit proces. En wellicht verandert er door de inbreng van de consulent niet bijzonder veel, maar als kerkenraad kun je niet om een consulent heen. In de kerkorde staan de taken van de consulent duidelijk omschreven in ordinantie 3-3-4 en 4-10-3. De consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem.

En juist die adviserende stem ontbreekt op dit moment en daarmee stokt het proces. Wat we kunnen doen, pakken we op, maar we hopen zo snel mogelijk een consulent beschikbaar te hebben, zodat we verder kunnen met het proces. Mocht de zoektocht naar een consulent onverhoopt toch niet lukken, dan gaan we naar alternatieven kijken. Zo’n alternatief zou een interim predikant voor bepaalde tijd kunnen zijn die ons door het proces leidt. Op de site van de protestantse kerk kunt u hier iets over lezen of zoekt u gewoon naar ‘interim predikant’ en u vindt veel informatie over deze professionals. De PKN heeft een aantal interim predikanten in dienst die een tweejarige opleiding hebben gevolgd om de diverse gemeenten die met dergelijke problematiek te kampen hebben te helpen. Wellicht komen wij daarvoor in aanmerking als onze zoektocht naar een consulent niet zou lukken. Wordt vervolgd.

Korte update, maart 2022

De afgelopen maanden hebben de Kerkenraad en de werkgroep Profielschets niet stil gezeten. Er is natuurlijk al veel onderzoek gedaan naar hoe onze gemeente is en wat we nodig hebben.
Het feit dat we met een parttime predikant verder gaan, heeft natuurlijk consequenties voor ons als gemeente.

Zoals u heeft kunnen lezen in de Maanlicht van maart heeft Dirk Engelage zijn consulentschap neer moeten leggen wegens gezondheidsredenen. Hoe lastig en vervelend dit ook is, gaan we wel door met het afmaken van de profielschetsen en het samenstellen van de voorbereidingscommissie. We willen graag een predikant aanstellen, maar dit heeft echt tijd en aandacht nodig. Het is een kwetsbaar proces waar veel meningen, gevoelens en regels aan verbonden zijn.
Daarnaast speelt het feit dat we een gemeentekerk worden, in plaats van een domineeskerk, ook een belangrijke rol. We willen alles zo zorgvuldig mogelijk doen en geen overhaaste beslissingen nemen en vragen daarom ook om uw geduld.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan vooral contact op met de Kerkenraad. 

Aanpak voor de vacature van een nieuwe predikant, november 2021

De kerkenraad heeft aan een werkgroep, met leden vanuit de kerkenraad, gevraagd om een profielschets te maken voor de te beroepen predikant.

Zij zijn aan de slag gegaan en hebben hun 1e bevindingen gedeeld met de kerkenraad en later ook in 4 bijeenkomsten met gemeenteleden. En belangrijke uitkomst is samengevat in het woord: Eigenaarschap

Eigenaarschap is verwant aan verantwoordelijkheid. Dit kwam ter sprake op het moment dat we in gesprek gingen over een halftime predikant die wel moet voldoen aan een fulltime pakket. Dat gaat natuurlijk niet samen. Maar als je aan gemeenteleden gaat vragen wat ze in het kader van de profielschets verwachten van een nieuwe predikant, krijg je een waslijst aan wensen en gedachten, die zelfs voor een fulltime predikant qua werkuren onuitvoerbaar is. Dit betekent dus dat je aan die lijst moet gaan sleutelen en wel zodanig dat de werkzaamheden van een halftime predikant passen in de beschikbare uren voor die 0,5 FTE.

De discussie over eigenaarschap ontstond eigenlijk als volgt: Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van een gemeente zoals de onze? Is dat de predikant? Zijn dat de ouderlingen of diakenen? Of zijn we dat misschien zelf als gemeenteleden? Zou het niet zo moeten zijn dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor onze gemeente? Vele leden van één lichaam? Of blijven we de verantwoordelijkheid of zo u wilt, het eigenaarschap, afschuiven aan predikant, ouderlingen en diakenen?

De profielschets is weliswaar nog niet gereed, maar de nieuwe halftime predikant kan natuurlijk nooit evenveel werk verzetten als een fulltime predikant. Eigenaarschap zou dit probleem binnen onze gemeente misschien gedeeltelijk kunnen oplossen, door met elkaar eigenaar te zijn van taken en verantwoordelijkheden binnen onze gemeente, zodat we veel werk uit handen (kunnen) nemen van onze nieuw te benoemen predikant.

Wat betekent eigenaarschap voor het individuele gemeentelid?

Dat betekent dat wij als gemeente een waarde toekennen aan eigenaarschap en dat betekent dat u als gemeentelid zich medeverantwoordelijk voelt en dat u zich eveneens eigenaar voelt van een taak binnen onze gemeente. Op deze wijze kunnen we mogelijk enkele taken van een nieuwe predikant overnemen en inhoud geven.

In de kerkenraadsvergadering van oktober is hier uitgebreid over gesproken en een kleine selectie vanuit de werkgroep profielschets werkt een verder tijdspad uit.

Wordt vervolgd.

Werkgroep Profielschets

Extra Informatiebijeenkomst Predikantsvacature, september 2021

In de afgelopen periode heeft een werkgroep van ouderlingen en diaken een eerste aanzet gemaakt van een profielschets voor een nieuwe predikant voor onze kerkgemeente.

Kerk zijn wij met elkaar en daarom vindt de werkgroep het belangrijk haar ideeën met u te delen en te luisteren naar de wensen en verwachtingen die u heeft als gemeentelid.

Op 9,14 en 19 september jl. hebben hiertoe drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Helaas is de communicatie over deze bijeenkomsten niet vlekkeloos verlopen. Hierdoor hebben mensen pas op het laatste moment of te laat gehoord van de bijeenkomsten. Als werkgroep bieden wij u daarvoor onze excuses aan.

Tegelijkertijd kunnen wij u melden dat er een extra bijeenkomst is gepland op Zondagmiddag 10 oktober om 12:00 in de Galluskerk in Angerlo.

De werkgroep nodigt u van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst als u niet eerder in staat bent geweest deel te nemen.  De werkgroep praat u bij over haar voorwerk en in een open gesprek met u vragen wij uw input op basis waarvan een definitieve profielschets kan worden gemaakt.   

Wij hopen u te mogen verwelkomen op zondag 10 oktober.
Namens de werkgroep,
Jannie Boesveld
Richard Klooster
Ezrah van Zijtveld
Margreet Eldering
Stefan Bos

Uitnodiging tot meedenken over profielschets nieuwe predikant, augustus 2021:

In de afgelopen periode heeft de werkgroep van ouderlingen en diakenen een eerste aanzet gemaakt voor een profielschets van een nieuwe predikant voor onze gemeente.

Kerk zijn wij met elkaar en daarom vindt de werkgroep het belangrijk haar ideeën met u te delen en te luisteren naar de wensen en verwachtingen die u heeft als gemeentelid.

De werkgroep nodigt u van harte uit deel te nemen aan één van de drie bijeenkomsten die zijn gepland om u bij te praten over het voorwerk van de werkgroep en in een open gesprek met u input te verkrijgen op basis waarvan een definitieve profielschets kan worden gemaakt.

De bijeenkomsten staan gepland voor:

Donderdagavond 9 september, locatie Galluskerk Angerlo, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Dinsdagavond 14 september, locatie Galluskerk Angerlo, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Zondagmiddag 19 september, locatie Martinikerk, 12.00 uur

Namens de werkgroep,

Jannie Boesveld, Stefan Bos, Margreet Eldering, Richard Klooster en Ezrah van Zijtveld

Uit de Kerkenraad, 21 juni 2021

Op maandagavond 21 juni heeft de Kerkenraad fysiek vergaderd in de Martinikerk. Hierbij was aanwezig onze consulent, ds. Dirk Engelage uit Vorden.

Eén van de eerste zaken die in een beroepingsprocedure geregeld moeten worden is het aanstellen van een consulent. Deze consulent ziet toe op het proces van beroepen. Hij zal dan ook bij alle vergaderingen aanwezig zijn om ons in dat proces te begeleiden. We zijn blij dat Dirk Engelage deze nodiging heeft aanvaard en tijdens deze vergadering hebben we al gemerkt dat hij vol enthousiasme meebeweegt in het zo belangrijke proces van beroepen.

Dirk Engelage

Zoals ik al eerder heb geschreven, zullen we het beroepen van een nieuwe predikant moeten voorleggen aan het Breed Moderamen (BM) van de classis. Dit BM zal eerst bekijken of de gemeente de komende jaren aan haar financiële verplichtingen kan voldoen door een predikant aan te stellen die ze kunnen betalen. Het CCBB zal het Breed Moderamen hierin adviseren. Er wordt gekeken naar een termijn van meerdere jaren. Zijn we tegen die tijd nog steeds in staat aan onze financiële verplichtingen voor de predikant te voldoen? We kijken dan naar een horizon van 8 tot 10 jaren.

Vanwege dit aspect en vanwege de procesgang van beroepen, was ds. Jaap van Beelen, classispredikant van de regio Gelderland Zuid-Oost, ook aanwezig tijdens de kerkenraadsvergadering. Hij heeft ons onder andere uitgelegd waar we allemaal rekening mee moeten houden gedurende het gehele proces. Hij heeft ook uitgelegd, dat we als gemeente eerst moeten onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking met gemeentes rondom Doesburg. Informatie uit de eerste hand, waar niet alleen wij, maar ook onze consulent mee geholpen is.

Tijdens de kerkenraadraadsvergadering werd ook een eerste concept van een document dat moet uitgroeien tot een profielschets besproken. Een kleine afvaardiging uit de Kerkenraad had zich de afgelopen maand beziggehouden met dit onderwerp en zij presenteerden deze avond de uitkomst. Degene onder ons die verwacht had geconfronteerd te worden met enkele A-4tjes, kwam bedrogen uit. Eén A-4tje met enkele kernwoorden en een schematisch overzicht gaf volgens de afvaardiging voldoende ruimte om tot een mooie gedachtenwisseling te komen, dat uiteindelijk moet leiden tot een profielschets. Na de uitleg werd e.e.a. duidelijker. Eerst kijk je ernaar en heb je enorm veel vragen, maar die vragen worden als vanzelf beantwoord bij de uitleg van het document.

Vervolgens hebben we ons afgevraagd hoe nu verder. Daar kwam al snel de gedachte naar voren, dat we dit document met de gemeenteleden moeten bespreken om van hun te horen wat zij ervan vinden en waar het document eventueel nog aangepast zou moeten worden. We willen u graag meenemen in de voortgang van het beroepingswerk. Een profielschets is daar enorm belangrijk in. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we samen met u over het concept-document dat moet uitgroeien tot een profielschets gaan communiceren. We vinden het ook tijd voor bezinning en daarom hebben we ook geen haast. We willen er geen druk op leggen. Zorgvuldigheid en inbreng vanuit de gemeente lijkt ons superbelangrijk, want we willen graag horen wat u ervan vindt.

Ernst Boesveld, waarnemend voorzitter.

Advies CvK

Het College van Kerkrentmeesters heeft in overleg met onze administrateur een advies uitgebracht richting de Kerkenraad omtrent de nieuwe functie van predikant voor de PGAD. Dit advies is tot stand gekomen op basis van een meerjarenraming die we als PGAD moeten aanleveren bij het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Voor een nieuwe predikant dienen we een sluitende meerjarenraming aan te leveren. Als u bedenkt dat het ons de afgelopen jaren op geen enkele wijze is gelukt om een sluitende begroting tot stand te brengen, dan is het logisch dat er in de meerjarenbegroting voor de komende jaren behoorlijk gesneden moet worden.

Door deze methode toe te passen, zie je wel direct wat je je als PGAD nog kunt veroorloven. Op basis van de inkomsten en uitgaven wordt vervolgens berekend hoeveel salaris er voor een predikant overblijft. En bij zo’n salaris kun je ook invullen om hoeveel fte het dan gaat.

Het CvK heeft de Kerkenraad geadviseerd om op basis van de meerjarenraming een predikant van 0,5 fte aan te stellen. Daarnaast heeft het CvK aangegeven dat er eventueel nog financiële ruimte is om een 0,5 fte kerkelijk werker aan te stellen voor vier jaren. Deze functie zou betaald kunnen worden door een winstmarge op het pand Prinses Margrietstraat te Angerlo, als dat pand volgend jaar verkocht gaat worden.

Het CvK heeft bij het advies ook gekeken of een fte van 0,6 haalbaar zou zijn. Dit blijkt nogal wat haken en ogen te hebben, want daarmee teren we behoorlijk in op ons vermogen en dat is de afgelopen jaren al genoeg gebeurd. Aan de Kerkenraad zijn echter wel beide meerjarenramingen voorgelegd, zodat de Kerkenraad een gefundeerde beslissing kan nemen.