Menu Sluiten

Beroepingswerk – actueel aug. ’22

Verslag informatiebijeenkomst PGAD over de bereoepingsprocedure

Verslag    : Pollyan van Swigchem en Diana Immerzeel

Datum     : 4 september 2022 , 11.30 – 13.00 uur

Plaats      : Martinikerk Doesburg

Inhoudelijke voorbereiding: Kerkenraad

Presentatie: Stefan Bos en Margreet Elderling

Extra gast: ds Klaas Bakker (consulent)

Aanwezigen : 40 gemeenteleden en vertegenwoordigers van CvK en de KR.

Opening


Stefan heet alle aanwezigen hartelijk welkom: het is fijn dat er veel belangstelling is. Margreet zal na de presentatie vragen beantwoorden. Speciaal welkom voor ds. Klaas Bakker, onze consulent.
Van een aantal mensen hebben wij gehoord dat zij vandaag niet aanwezig kunnen zijn. Om die reden die reden zal van deze bijeenkomst een verslag worden gemaakt dat bij de KR kan worden opgevraagd.

Doel van de bijeenkomst


Doel van de bijeenkomst is het informeren van de gemeente over het proces van beroepen van een nieuwe predikant en het aannemen van een kerkelijk werker met beleidstaken.

Er zijn veel uitdagingen in de gemeente, we willen laten zien wat de ideeën zijn. We kijken daarbij ook naar wat er eerder is opgehaald tijdens informatieavonden, de gemeenteavond vorig jaar, etc.

Wij zitten als gemeente in een lastige fase. Er gebeurt veel en daar hebben wij als gemeente last van.

Agenda
Stefan geeft eerst een presentatie en daarna is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. We streven naar een eindtijd van 12.30 uur.
We hebben weliswaar een ordinantie, maar wat wij horen nemen wij mee naar de KR en CvK en komen hierop in oktober terug.

Onze droom
Als kerkgemeente willen wij betekenisvol zijn, inspireren en bovenal als zelfstandige kerkgemeente een toekomst hebben voor lange tijd.
Wij dromen van bloeiende groeiende gemeente, een kerk waarin iedereen kan deelnemen, de regenboog staat daar symbool voor, die droom is de uitgangspositie voor alles wat we doen als KR en CvK.


In onze droom zien we een gemeente die gedragen wordt door gemeenteleden, waar iedereen mag meedoen en iedereen mag zijn wie hij/ zij/die is. Een open en bloeiende gemeente, uitnodigend naar iedereen. Een gemeente met oog voor u, jou en mij, in verbondenheid met elkaar en ons geloof.

Voorbereiding solvabiliteitsverklaring

Na het vertrek van Chris Kors heeft de kerkenraad geïnformeerd naar de hoeveelheid geld dat beschikbaar is voor opvolging. Hoeveel geld is er voor het uitvoeren van de taken die we als gemeente hebben en het nakomen van onze kerkelijke verplichtingen. Wat we teruggekregen hebben van het Classicale College, stelt niet gerust, want dat is dat we slechts 0.5 fte in de nieuwe situatie beschikbaar hebben. Een halve predikant. Dat is een uitdaging, bedenkend wat er allemaal in fulltime verband gedaan werd.

Dit betekende voor de KR: eerst goed nadenken over wat te doen. Het beleidsplan ging nog uit van fulltime predikant vanuit de gemeenteavond van 2020. De situatie is veranderd. Dus: terug naar de tekentafel, tijd voor bezinning. Wat hebben we nodig en voor welke vragen/ontwikkelingen staan we. Wat past daar beste bij. Wat voor soort predikant of kerkelijkwerker? Duidelijk is dat alles wat Chris Kors deed niet meer kan.

Commissies en verkenning van de opties voor invulling van de vacature

De KR stelde een commissie in voor een grondige overdenking van het vervolg. Deze eerste commissie kwam tot de conclusie dat er 2 opties zijn:
1: predikant aannemen, dan prioriteiten stellen en dan kijken wat door gemeente gedaan kan worden

2: voortvloeiend uit eerste gedachte: meer werk maken van met elkaar gemeente zijn, kijken naar aanbod vrijwilligers, die beperkt zijn en de vrijwilligers verrichten vaak dubbel werk, meer vrijwilligers binden en zorgen voor opvolging.  We missen daarbij in de kerk een grote groep van mensen met gezinnen, jongeren. Die zijn we kwijtgeraakt.

Deze tweede optie is uitgewerkt in een mindmap en in september en oktober vorig jaar gedeeld tijdens enkele bijeenkomsten in de Martinikerk. We hebben toen iedereen die er was meegenomen in onze gedachten en verteld over het werk en eigenaarschap dat verdeeld zal moeten worden onder de gemeenteleden. De mindmap is ook gedeeld tijdens de bijeenkomsten. Kern is: als we eigenaarschap tonen met veel mensen, dan kun je verder als gemeente. Dan kan gemeente levend blijvend. In een ouder rapport (‘Hebben wij als gemeente bestaansrecht?’) n.a.v. gemeenteavond november 2020 stonden overigens woorden van gelijke strekking. ‘Hebben wij als gemeente bestaansrecht?’ is de centrale vraag in het oude rapport en de KR  antwoordt bevestigend op die vraag. Stefan citeert: ‘Maar daarvoor zullen we op korte termijn besluiten moeten nemen en gemeenteleden op een lijn krijgen en verbinding hebben’.

Het is noodzakelijk de handen ineen te slaan en er echt voor te gaan. Daarom waren de informatiebijeenkomsten waar de gedachten van de kerkenraad gedeeld zijn. Toen is al duidelijk gemaakt dat werken met een fulltime predikant niet meer lukt. Dat we moeten blijven zoeken naar nieuwe vrijwilligers en mensen binnenhalen. Dat is een moeilijk proces.

De volgende vraag was: Welke predikant past daarbij. De verwachtingen en input die uit de gemeentebijeenkomsten is gekomen is uitgebreid besproken in de kerkenraad. Daarop is een 2e commissie, aan de slag gegaan waarvan ook onze vorige consulent Dirk Engelage deel uitmaakte. Zij boog zich over de vragen: hoe kun je die stappen gaan zetten, hoe geef je handen en voeten aan de  nieuwe insteek en aan eigenaarschap, als aan hoe ondersteunt de gemeente de predikant?

Daaruit kwamen de volgende aanbevelingen:

  • zorg dat er een transitie gemaakt kan worden van domineeskerk naar gemeentekerk: niet de dominee kan overal voor opdraaien maar ook de gemeente moet aan de slag
  • het is van belang dat we dat met elkaar omarmen. Daar moet goed over nagedacht worden.
  • En dat gaat niet van de ene op de andere dag  en niet vanzelf.

Ook in 2020 werd al gedacht over een coach, een begeleiding, etc. Dat was ook gedachte van commissie. Dus: zoek hulp voor deze transitie, Iemand die ons goed kan begeleiden. Stel een kerkelijk werker aan die dat kan doen.

De kerkenraad heeft alles overwegende (beleidsplan, opmerkingen uit de informatieavonden en de gemeenteavond) besloten om dit advies op te volgen en dus de transitie te laten begeleiden en dit advies verder uit te werken. Dat betekent dat er nagedacht moest worden over de vraag: welke mensen kunnen ons begeleiden; welke predikant en wat voor soort begeleider passen hierbij? De kerkenraad wist dat er geld was voor een pastoraalwerker/kerkelijkwerker. Dat is meegenomen in de oriëntatie. 

De derde commissie heeft vervolgens op verzoek van de KR de vacatures verder uitgewerkt en heeft niet alleen gekeken naar het idee van een pastoraal werker maar ook of iemand ons op beleidsmatig niveau kan begeleiden bij de transitie. Iemand die in gesprek kan met gemeente. Dat heeft geleid tot de optie van het aanstellen van een kerkelijk werker die naast pastorale taken ook beleidstaken op zich neemt en dus ‘breed is’ (‘scenario 2’)

Vertrek van Ernst

Bij de keuze om voor scenario 2 te gaan ontstond verschil van visie. Ernst was hier niet voor. Hij wilde liever eerst een predikant en daarna een pastoraal werker aanstellen. De kerkenraad daarentegen voorziet dat de transitie om op andere manier als gemeente een toekomst te bouwen niet voldoende wordt begeleid/voorbereid en dat als dat alsnog nodig is het geld op is. Ernst stond binnen de KR alleen in zijn wens om eerst de predikant aan te stellen, de anderen vonden dat we een kerkelijk werker (kw) moesten gaan zoeken, omdat we hopen en verwachten dat de gemeente door deze aanstelling beter in de transitie begeleid wordt, zodat er toekomst is voor de gemeente.

Bij monde van Ernst vernam de KR dat het CvK geen geld beschikbaar zou stellen voor een kerkelijk werker als deze eerder zou worden benoemd dan de predikant. Dat bleek in gesprek van de KR met het CvK later niet zo te zijn. Ook bleek er meer geld beschikbaar voor een kerkelijk werker dan eerder door Ernst vermeld. In plaats van 0,3 fte, is er financiële ruimte beschikbaar voor 0,5 fte en voor 4 jaar.

In dat gesprek bleek ook dat de tegenstelling die er leek te zijn tussen opvattingen KR en CvK er feitelijk niet was. CvK en KR bleken het juist goed met elkaar eens over dit perspectief. Dit was en is goed nieuws, want dit betekent dat we in komende 4 jaar als gemeente door iemand (een kerkelijk werker met kennis en ervaring op dit gebied) begeleid kunnen worden in de zoektocht naar de toekomst, en dat we iemand kunnen gaan inzetten die hopelijk meehelpt oplossingen te bedenken, ook beleidsmatig. 

Ernst had de hoop dat er unanimiteit zou bestaan over het scenario dat hij in gedachten heeft. Dit bleek niet het geval. Met grote meerderheid (en 1 onthouding) hebben de leden van de KR een sterke voorkeur voor scenario 2.  Daarop besloot Ernst, toen hij alleen bleef staan in zijn voorkeur voor scenario 1, het voorzitterschap van beide gremia te stoppen. We hebben als KR geprobeerd om Ernst erbij te houden, vanuit groot respect voor alles wat hij vele jaren gedaan heeft, maar helaas is dat niet gelukt. Ernst is belangrijk voor de kerk en daarom vonden wij het ook heel jammer dat hij besloot om te stoppen. (Dit hebben wij ook aangegeven in een reactie vanuit de KR in Maanlicht (juni), nadat hij daar zijn vertrek bekend maakte)

Er is laat over het vervolg gecommuniceerd, omdat de kerkenraad dacht dat het zou lukken om Ernst aan boord te houden. Daarbij kwam dat Dirk Engelage zijn werk als consulent had moeten stoppen, wij moesten dus ook op zoek naar een nieuwe consulent. Na enig zoeken was er in juni jl. goed nieuws en was er een nieuwe consulent gevonden: ds Klaas Bakker uit Doetinchem Bij hem heeft de kerkenraad  getoetst of we in het proces en procedure op de goede weg zaten.

Kees Cevaal wil vanuit CvK een positief punt toevoegen bij wat tot nu toe geschetst is: Ernst heeft aangegeven dat hij bereid is om als taakdrager in het cvk weer een aantal zaken op zich te nemen. (De gemeente reageert hier met blijdschap op)

Een beeldspraak die we graag meegeven: als je vaart op een zeilboot, als je koers wilt houden en vaart wilt hebben, dan moet je voor de wind varen en altijd bepalen waar de wind vandaan komt.

Kijkend naar uitkomsten van de eerdere gemeenteavond en het beleidsplan: dat blijft de basis voor de toekomst, maar je ziet ook dat de wind aan het draaien is door de omstandigheden en je moet dus goed kijken en daarop goed het vervolg afstemmen. Als je dat niet doet, komt het schip stil te liggen, of gaat het de verkeerde kant op (of nog erger: achteruit).  Het is de intentie van de KR geweest om de tijd te nemen om goed en zorgvuldig af te stemmen op de nieuwe situatie in onze gemeente, zonder de aandachtspunten die in het verleden zijn opgehaald overboord te gooien, want deze zijn verwerkt in de vacatures.

Vacatures

Er zijn door de (derde) commissie vanuit de KR twee (zorgvuldig op elkaar afgestemde) vacatureteksten opgesteld: één voor de predikant en één voor de KW en deze zijn kort voor de zomer in de KR goedgekeurd. In de vacatureteksten is alles uitgeschreven en deze vormen de basis voor het verdere zoeken en aanstellen van beide functionarissen.

Procedure kerkelijk werker

Waarom die vacature voor KW eerst? Zoals geschetst: we zullen als gemeente een nieuwe koers moeten inslaan. Ook uit gesprekken met predikanten die hiervoor bij ons actief zijn geweest, hebben we als KR benadrukt gekregen dat je de koers goed moet communiceren en begeleiden. In deze overgang naar een parttime predikant kan een KW helpen de koers te bepalen en helpen om een nieuwe weg in te slaan, zodat de predikant vervolgens beter kan ‘landen’. Bij de vorige twee predikanten is dat niet goed gegaan. Er moet een eerlijk verhaal verteld worden over waar de gemeente staat en welke uitdagingen er liggen.

De vacature voor KW is inmiddels geplaatst, zowel op de eigen website als op de site van de PKN, in de hoop dat wij na de zomer met de reacties aan de slag kunnen.

Procedure predikant

Procedureel is voor het aanstellen van de predikant nu de volgende stap (verplicht): dat we als gemeente eerst gaan ‘praten met de buren’. De vraag daarbij is: is er in de regio ergens (bij een nabije gemeente) formatie voorhanden die hier ook kan worden ingezet, is er een predikant die zijn of haar aanstelling zou willen uitbreiden en zo ook voor onze gemeente zou willen werken? Hebben buurgemeenten misschien al wat wij zoeken?  De classis heeft ons hierin geadviseerd. Met Elise Wijnands en Karin Spelt wordt binnenkort gesproken. Ernst heeft recent ook nog een suggestie gedaan die wij als KR meenemen. Er zal in totaal met drie mensen gesproken worden om te kijken of daar mogelijkheden liggen voor samenwerking. 

Dit ‘praten met de buren’ kan als uitkomst hebben dat er geen passende invulling van de vacature mogelijk is. Als dat gebeurt, moeten wij de vacature voorleggen aan de classis en toestemming vragen voor een vacaturestelling en beroepingsprocedure. Pas daarna mogen wij de vacature dus gaan openstellen, en komt er een beroepingscommissie voor de verdere selectie van de predikant. Is er wel iemand in de regio beschikbaar die zou past bij onze vacature, dan zal daarmee in overleg worden getreden om een goed plan onder deze samenwerking te leggen.

Beroepingscommissie

Na de oproep en binnengekomen reacties weten we nu wie vanuit de gemeente in de beroepingscommissie zitting willen nemen. Dit zijn: Hajo Blok, Sandra Snieder, Anne Smeets en Franks Smeets, voorzitter van de beroepingscommissie zal Henk Kingma zijn. Er komen ook nog twee leden vanuit het  CvK en de KR in de beroepingscommissie.

Als de stappen die hierboven zijn geschetst zijn afgerond, hopen wij zo snel mogelijk met de beroepingscommissie aan het werk te kunnen gaan.

Stefan vergat te vertellen (en doet dat alsnog) dat er ook nog een voorstel geweest is voor aanstellen van interim predikant, maar na goed kijken wat dit inhoudt, bleek dat een interimpredikant alleen wordt aangesteld in een aantal bijzondere situaties, die bij ons niet aan de orde zijn.

Hopelijk zijn er zaken duidelijk geworden met dit verhaal.

Reacties en vragen vanuit de gemeente

Vraag:

Beroepingscommissie: deze is voor predikant. Is er ook een commissie voor de kerkelijk werker?

Antwoord:

Er is een commissie voor de KW, die nu alleen uit kerkenraadsleden bestaat.

Overigens is het zo: beroepingscommissies doen formeel het voorwerk, uiteindelijk komt deze met advies waarover KR beslist. Het doel is dat de KW en de predikant goed kunnen samenwerken.

De KW wordt aangesteld door onze gemeente. De PKN en de classis hebben daar geen bemoeienis mee.

Suggestie: maak de commissie voor de kerkelijk werker breder dan nu bedacht, en laat daar ook gemeenteleden in participeren. Deze suggestie wordt meegenomen.

Opmerking Joke Jonker: Ik was jaren geleden hier als kerkelijk werker aangesteld, en ik kan beamen dat zo iemand een goede opleiding heeft en goede bagage om deze gemeente verder te brengen.

Vraag (van meerdere mensen):

Er ligt al zoveel vast, bijv keuze voor eerst een kerkelijk werker. Sommigen willen eerst predikant, dan KW. Is het proces omkeerbaar? We zijn voor ons gevoel onvoldoende op de hoogte gesteld van het besluit van de KR. Op de gemeenteavond, 2 jr geleden, is gezegd dat er een predikant nodig is met aandacht voor pastoraat  Als er nu een KW komt, dan is dat een ander verhaal?

Antwoord:

Wat betreft de communicatie: er heeft gedurende het hele voorbereidingsproces tot aan de zomer geregeld info over beroepingsproces in Maanlicht gestaan, en er is speciaal hierover ook een extra Maanlicht begin augustus verschenen. Er is dus wel communicatie geweest. Helaas wordt het blijkbaar niet altijd opgemerkt of gelezen of toch nog als onvoldoende beschouwd.

Wat betreft geld: de solvabiliteit bepaalt voor hoeveel fte een predikant mag worden aangesteld, daar gaat de KR niet over maar de Classis en de daaraan verbonden commissie voor beheerszaken (CCBB). Er is geld voor 0,5 fte predikantsaanstelling (de helft van wat we hadden). Het geld voor KW komt uit een andere financiering, dat is eenmalig daarvoor gereserveerd en dat betalen we zelf. Dat kun je niet vermengen, het ene gaat ook niet ten koste van het andere.

Vraag:

Een deel van de gemeente zou wellicht liever een predikant eerst willen? Gevoel bij sommigen is: Hoe langer predikant weg is, hoe meer onrust, interim was wel handig geweest. Ander gemeentelid geeft aan dat het beter was geweest als gemeente hierover had kunnen stemmen.

Opmerkingen  over de samenstelling van de beroepingscommissie:

  • Dit is geen afspiegeling van de gemeente.

Antwoord: de mensen die zich gemeld hebben komen uit de gemeente.

  • Is het wel goed dat er 2 mensen uit 1 gezin in de commissie zitten?

Antwoord: Daarin is het doorslaggevend dat de KR het belangrijk vindt dat er een jongere in komt.

  • Angerlo is nog niet vertegenwoordigd.

Antwoord: Als er iemand beschikbaar is dan kan Angerlo vertegenwoordigd worden. Het blijkt dat Iemand uit Angerlo zich ooit eerder gemeld heeft, maar niet meer op de laatste oproep heeft gereageerd. De KR neemt met die persoon contact op.

In zijn algemeenheid geldt wel: als mensen zich niet melden, kunnen we mensen er niet bijtrekken. Opstaan is eigenaarschap tonen.

Vraag:

Eerder is de vraag gesteld of het proces omkeerbaar is. Wat is daar het antwoord op?

Antwoord:

Het proces is op de goede manier gelopen, naar de mening van de KR zijn de juiste stappen gezet en deze zijn zorgvuldig afgewogen.  Dus onomkeerbaar. Maar de KR belooft de opmerkingen en vragen die gesteld zijn wel mee te nemen.

Extra toelichting van ds. Klaas Bakker op de vraag: Is het omkeerbaar?

‘Je ziet dat er verschillende zaken gepasseerd: de kerkenraad heeft gezocht naar de te varen koers met medenemen van de informatie uit de informatieavonden en de gemeenteavonden en het beleidsplan. Inmiddels zijn er persoonlijke zaken een rol gaan spelen.

De taak van de KR is om het beleid (de koers) uit te stippelen en dat heeft deze KR gedaan. Mijn beeld is dat communiceren met de gemeente is ook voldoende is gebeurd, maar dit wordt anders beleefd. Er zijn bijeenkomsten geweest, er is e.e.a. gepubliceerd. Het is bijna onvermijdelijk dat er vanuit het perspectief van mensen die er verder vanaf zitten soms niet goed gecommuniceerd is. Je vraagt je af wat er gebeurd is en dat komt ook omdat je er niet bij zit. Omkeerbaar? In zekere zin is alles omkeerbaar, maar ik zou niet weten waarom je dat zou moeten willen. De gemeente kan altijd zeggen dat ze tegen het plan is. Maar er is een groot probleem: er komt geen voltijds dominee meer. Zeg maar: we hebben straks een verdunde Chris Kors. En het is – leert de ervaring – niet goed om een nieuwe predikant de bakens te laten verzetten. Wat er aan de orde is, is dat dit een gemeente is in een veranderingsproces, incl. de positie van predikant. En dat is pijnlijk, want er moet iets veranderen. Dat betekent soms dat goede dingen niet meer gedaan kunnen worden. Daarom is het naar mijn mening ook verstandig om een KW aan te stellen die dat proces begeleidt, zodat die de voorwaarden kan scheppen voor een goede inzetbaarheid van de predikant die uiteindelijk parttime beschikbaar is.

Belangrijk is om je te realiseren: de predikant die straks komt kan niet over zijn eigen werk in discussie met de KR of de gemeente.  We willen natuurlijk inzet op pastoraat, kerkdiensten, etc : wat prioriteit heeft, wat hoeveel tijd in beslag neemt, dat gesprek moet met anderen erbij gevoerd worden. Wat kan wel en wat niet, wie doet wat? Daarom vind ik het een verstandige keuze om eerst met een KW in zee te gaan. Het gaat niet meer zoals het ging. Het is niet omkeerbaar dat er minder geld is, dat is namelijk gewoon een feit.  De KW nog betaald worden door de gemeente zonder bemoeienis van de Classis of PKN. Je bent zelf werkgever. Daarmee heb je ook beter de regie.

Je kunt het omkeren, maar ik vind het niet verstandig om dat te doen, het is nu: alle hens aan dek, dat is nu echt  nodig. Je hebt een bootsman nodig die je ondersteunt. Je gaat anders niet goed de toekomst in.’

Vraag:

Pastorale zorg is in de basis van de predikant. Die is professional. We moeten dat niet anders willen, en dealen met dat gegeven.

Antwoord:

De KW van 0.5 fte kan ook pastorale zorg leveren en brengt daarin ook professionaliteit mee.

Klaas Muller: De predikant is de professional van de inhoud, t.a.v. toerusting, complex pastoraat en daarvoor goed inzetbaar. Daar is ervaring en kennis voor nodig. Er is daarnaast ook ander pastoraat: De KW is ook pastoraal opgeleid.  Die is de professional van het proces, die ons kan leren hoe we dingen beter kunnen doen, en zelf kunnen doen als gemeente. De KW geeft toerusting aan de gemeenteleden om bijvoorbeeld ook pastoraal bezig te zijn. Het goede nieuws is dat er een KW voor 4 jaar kan zijn, dat is een mooie kans, want dan heeft de predikant meer de handen vrij voor de eigen kerntaak.

Vraag: Wat is dan de inhoud?

Antwoord: met die vraag kun je een avond vullen, daar is nu niet de tijd voor (maar: het is beschreven in de vacature, zie aldaar)

Opmerking:

Ik ben blij met de met uitleg over het een en ander. Maar: Transitie van domineeskerk naar gemeentekerk dat is toch niet nodig? Dat zijn we al heel lang. We hebben al heel vaak het wiel uitgevonden, daardoor hebben we veel mensen die iets vinden en ergens iets van vinden. Dit proces is zeker niet omkeerbaar We moeten geholpen worden in deze  transitie. Maar daar ben ik overigens wel somber over. We zijn altijd bezig mensen te raken en ook te verliezen. Er worden twee scenario’s bedacht, dat zijn accenten, zou ook hybride kunnen. Maar we hebben geen keuze, we moeten er het beste van maken. We moeten dan wel echt samen op weg gaan.

Opmerking:

Juist door een kerkelijk werker eerst aan te stellen geef je ruimte aan het proces, dat is wel mooi, dan kun je met elkaar het vizier vooruitzetten.

Opmerking:

Ik ben verbaasd dat er 2 opties zijn. Op de  informatiebijeenkomsten, gemeenteavond, enz. leek  er geen sprake van 2 opties. Jammer dat ik niet mee kon denken, omdat het niet gecommuniceerd is. Er zijn geen verslagen van de informatiebijeenkomsten gemaakt, dat is een omissie. Maar ik kan me vinden in optie 2.

We moeten onthouden dat de maatschappij niet maakbaar is. Dat geldt ook voor de KR.

Belangrijk is dat de KR een technisch voorzitter krijgt, die zonder belangen en zonder te grote verbondenheid met de gemeente als onafhankelijk voorzitter de vergaderingen kan voorzitten. Dat kan helpen in dit soort complexe gesprekken.

Reactie KR:

Van deze bijeenkomst wordt wel een verslag gemaakt. En: er zijn wel degelijk nieuwe vrijwilligers gevonden door het werk dat André Bikker heeft verzet, dus het sombere geluid dat die er toch niet zijn is niet geheel terecht misschien?

Afsluiting

We hebben informatie gedeeld en aanwezige gemeenteleden hebben hun zorgen kunnen uiten en vragen kunnen stellen, die hopelijk ook goed zijn beantwoord.

Uitnodiging aan de gemeenteleden: blijf met ons in gesprek. Het is fijn en belangrijk dat er ook input vanuit gemeente blijft komen. We doen ons best er een mooie gemeente te maken, met elkaar.

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de betrokkenheid en aanwezigheid en een wel thuis toegewenst.

De vacaturetekst van Kerkelijk werker is klaar, klik HIER

Wie is onze consulent? Klik HIER

Bericht uit de Kerkenraad – augustus 2022

In de afgelopen edities van Maanlicht heeft de kerkenraad u geïnformeerd over de voortgang van het
beroepingsproces van een nieuwe predikant voor onze kerkgemeente. Graag vertellen wij u waar wij
als kerkenraad nu staan en hoe wij tot zover zijn gekomen.  

Solvabiliteitsverklaring
Bij het beroepen van een nieuwe predikant moet een kerkgemeente voldoen aan financiële randvoorwaarden. De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters moeten bepalen welk
bedrag nu en op termijn beschikbaar is voor de vervulling van de vacature.

Hiervoor heeft de kerkenraad een verklaring aangevraagd bij het classicale college voor behandeling van beheerszaken (CCBB), een zogenaamde solvabiliteitsverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat onze gemeente voldoende financiële draagkracht heeft om een beroep te kunnen uitbrengen op een parttime predikant. Onze financiële draagkracht biedt ruimte aan 0,5 fte.

Dit betekent concreet dat de formatieruimte die wij hadden wordt gehalveerd en er op een heel nieuwe manier moet worden nagedacht over hoe de rol van de nieuwe predikant het beste kan worden ingevuld.

Pastoraal- of kerkelijk werker
Het college van kerkrentmeesters heeft laten weten dat er gelden beschikbaar zijn om gedurende een periode van 4 jaar een nieuwe predikant te ondersteunen met een pastoraal- of kerkelijk werker voor 0,5 fte. Dit is een tijdelijke formatie, aanvullend op de beroeping van de predikant. Deze tijdelijke aanstelling wordt gefinancierd uit eigen middelen die niet van invloed zijn op de formatieruimte die op grond van de PKN-richtlijnen en solvabiliteitsverklaring is verkregen voor het beroepen van een nieuwe predikant.

Bezinningstijd
Het vertrek van Chris Kors én het ontstaan van een parttime predikantsvacature is voor de kerkenraad aanleiding geweest ons allereerst te bezinnen op de toekomst en koers van onze kerkgemeente. Een commissie bestaande uit enkele leden van de kerkenraad heeft zich hierover gebogen.
Deze overleggen in klein comité hebben geresulteerd in twee scenario’s die zijn voorgelegd aan de voltallige kerkenraad.

Scenario -1-
In dit scenario besteedt de predikant zijn/ haar beschikbare uren aan kerntaken, zoals bijvoorbeeld voorgaan in de eredienst en pastorale zorg. Gedurende vier jaar wordt de predikant ondersteund in zijn/ haar werkzaamheden door een pastoraal werker. Predikant en pastoraal werker zorgen er gezamenlijk met onze vrijwilligers voor dat onze kerkgemeente kan doorgaan met daarbij extra aandacht voor pastorale zorg.

Na deze periode van vier jaar zullen er echter keuzes moeten worden gemaakt. Welke taken blijft de  
predikant uitoefenen en welke komen, gelet op het parttime dienstverband in het geding en mogelijk
zelfs te vervallen?

Scenario -2-
Dit scenario is ambitieus en vraagt van ons als gemeente een andere manier van kerk én gemeente zijn. Om ook in de toekomst een levende gemeente te kunnen zijn, is het nodig dat wij niet (blijven) leunen op een parttime predikant en een kleine groep actieve vrijwilligers, maar er gezamenlijk met elkaar de schouders onder zetten.

Ieder van ons bezit kwaliteiten die hem/ haar geschikt maken voor één van de vele taken en activiteiten die onze gemeente staande houden. Door het fundament van onze kerkgemeente te verstevigen en met een grote brede groep van vrijwilligers taken en activiteiten te verdelen kan een samenwerkende kerkgemeente ontstaan waarin we samen letterlijk en figuurlijk kerk zijn.

Dit scenario vraagt van ons als gemeente anders denken en doen. Net zoals Rome niet in één dag is gebouwd verwachten wij als kerkenraad dat er de nodige ‘hobbels’ te nemen zijn. Deze nieuwe manier van denken en doen vraagt om begeleiding door een ervaringsdeskundige die ons als gemeente kan verder helpen.

Informatiebijeenkomsten
Beide scenario’s zijn besproken binnen de kerkenraad en op vier informatiebijeenkomsten voorgelegd aan de gemeente. Deze informatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden op 9, 14 en 19 september en 10 oktober 2021. Hierbij hebben wij de aanwezige gemeenteleden ook gevraagd naar hun wensen en verwachtingen met betrekking tot een nieuwe predikant. Dit heeft ons veel vruchtbare informatie  opgeleverd . Uit de informatiebijeenkomsten en overleg binnen de kerkenraad is naar voren
gekomen dat de meeste gemeenteleden en leden van de kerkenraad het tweede scenario als meest
wenselijk beschouwen.

Consulent
Dirk Engelage heeft in zijn rol van consulent samen met leden van de kerkenraad verder nagedacht over de vraag hoe een parttime predikantsvacature en wensen en verwachtingen van de gemeente passen in het tweede scenario. Daaruit is gekomen dat het verstandig zou zijn om naast het stellen van een predikantsvacature een parttime vacature op te stellen voor een kerkelijk werker die ons als gemeente kan ondersteunen bij het realiseren van veranderingen.

Helaas heeft Dirk Engelage zich om gezondheidsredenen moeten terugtrekken als consulent. De kerkenraad is direct een zoektocht gestart naar een nieuwe consulent. En hoewel hier veel tijd en energie is ingestoken was deze niet zomaar één, twee, drie gevonden. In het één na laatste Maanlicht konden wij berichten in gesprek te zijn met een potentieel nieuwe consulent. Inmiddels zijn wij verheugd u te kunnen melden dat wij Klaas Bakker uit Doetinchem bereid hebben gevonden ons als consulent te begeleiden in het proces van beroepen. Verderop in dit extra Maanlicht stelt Klaas zich aan u voor.

Profiel predikant en kerkelijk werker
De kerkenraad heeft in afwachting van een nieuwe consulent niet stilgezeten.
Een voorbereidingscommissie heeft profielen opgesteld voor de vacatures van predikant en kerkelijk werker. Deze profielen zijn in de kerkenraad besproken en akkoord bevonden. Na bespreking van de profielen met onze nieuwe consulent zullen beide profielen worden vertaald naar vacatureteksten die gebruikt worden voor de werving.

Voor het werven van de kerkelijk werker verloopt het sollicitatieproces als volgt:

Kerkorde 3-12-7 schrijft voor dat wij de gemeente informeren over de vacature. U kunt aanbevelingen doen van personen die aanmerking komen. De vacaturetekst van de kerkelijk werker zal binnenkort
worden bekend gemaakt en geplaatst op onze website.

Tot zover het proces dat de kerkenraad tot nu toe heeft doorlopen.

Praten bij de buren
In de fase waarin wij ons nu bevinden is het, op grond van de regels die de PKN stelt, verplicht en ook belangrijk om eerst te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking met andere gemeenten binnen de eigen of de aangrenzende classis de predikantsvacature invulling te geven. Hierover hebben wij advies ingewonnen en binnenkort zal de voorbereidingscommissie initiatief nemen om met enkele buurgemeenten in gesprek te treden.

Beroepingscommissie
Ook is er al nagedacht over de samenstelling van de beroepingscommissie. Deze commissie zal worden gevormd door twee kerkenraadsleden, een kerkrentmeester en maximaal vier gemeenteleden. De beroepingscommissie zal worden geleid door Henk Kingma. Nadat alle leden van de beroepings-commissie bekend zijn gemaakt, zal de kerkenraad de leden van de beroepingscommissie ook formeel benoemen.

Vertrek Ernst Boesveld
In het proces dat wij als kerkenraad hebben doorlopen zijn wij verrast door het vertrek van onze interim-voorzitter Ernst Boesveld. Wij betreuren zijn besluit. Ernst heeft over zijn vertrek geschreven in het Maanlicht van juni jl. en de kerkenraad heeft bij monde van Klaas Muller in dezelfde Maanlicht een reactie gegeven op zijn terugtreden en de gevolgen hiervan voor het functioneren van de kerkenraad en voortgang van het beroepingsproces. Wij begrijpen dat gemeenteleden hierover bezorgd zijn en vinden het belangrijk dat deze zorgen met ons worden gedeeld.

Informatiebijeenkomst
Op zondag 4 september 2022 om 11:30 organiseert de kerkenraad in de Martinikerk in Doesburg een informatiebijeenkomst waarbij u van harte bent uitgenodigd om uw vragen met ons te delen. Op deze bijeenkomst zijn de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters vertegenwoordigd. Onze consulent Klaas Bakker zal eveneens hierbij aanwezig zijn en vragen beantwoorden rondom het proces van beroepen.

Vrijwilligers
Velen handen maken licht werk. Onze gemeente bouwt en vertrouwt op een groep actieve vrijwilligers die ieder op hun eigen manier onze gemeente een warm en liefdevol hart toedragen. Het is een groep
mensen waar de kerkenraad zuinig op is. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat veel werk momenteel op een beperkt aantal schouders rust. Dit baart ons zorgen!

Oproep
Vele handen maken licht werk! Uw hulp wordt gevraagd bij het zoeken naar een nieuwe voorzitter van de kerkenraad, twee nieuwe kerkrentmeesters en één diaken. Ook zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die als gemeentelid zitting wil nemen in de beroepingscommissie.

Kent u mensen die geschikt zijn voor genoemde functies dan vragen wij u vriendelijk hen opmerkzaam
te maken op onze oproep. Heeft u zelf zin, tijd en gelegenheid om één van de functies te vervullen?
Wacht dan niet langer, en neem contact op. Twijfelt u en wilt u meer weten, ook dan kunt u contact opnemen met ons. In beide gevallen doet u dat door een bericht te sturen aan
scriba@pg-angerlodoesburg.nl. Wij vertellen u graag wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten.

Bericht uit de Kerkenraadsvergadering van 12 juli j.l.

Als voorzitter van de kerkenraadsvergadering van 12 juli doe ik u verslag van de belangrijkste zaken die aan de orde gekomen zijn. Bij deze vergadering is onze nieuwe consulent Klaas Bakker aanwezig.

Er is een aantal reacties binnengekomen van gemeenteleden die vragen en zorgen hadden over het plotselinge vertrek van Ernst Boesveld als voorzitter a.i. van de KR en als voorzitter van het CvK (College van Kerkrentmeesters). Iedereen heeft een persoonlijke reactie gekregen in de vorm van een mail, telefoon of huisbezoek. Omdat we hebben gemerkt dat het goed is met elkaar in gesprek te zijn, heeft de Kerkenraad een gemeentebijeenkomst belegd op zondag 4 september.

Voor de aanstelling van een predikant is 0,5 FTE mogelijk en voor een kerkelijk werker is

voor 4 jaar 0,5 FTE beschikbaar. Met enkele buurgemeenten worden in de komende twee

maanden gesprekken gepland over de mogelijkheden van samenwerking wat betreft de

predikantsformatie, passend bij het opgestelde profiel. Mocht dit geen passende mogelijkheid bieden, dan zal de KR bij het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken ( CCBB) toestemming vragen tot het beroepen van een predikant. De procedure tot het werven van een kerkelijk werker wordt inmiddels gestart. Er zal een commissie worden samengesteld uit de gemeente, CvK en KR. De KR wordt in dit alles ondersteund door onze consulent Klaas Bakker, die zich heeft voorgesteld tijdens de vergadering.

De waarnemend pastores Bram Grandia, Bert Bomer en Wim Gilsing worden binnenkort uitgenodigd voor een overleg met enkele KR-leden en een lid van het CvK; zij zullen dan ook een blijk van waardering ontvangen voor al hun inzet het afgelopen jaar. De vertrouwenspersonen zullen uitgenodigd worden voor een evaluatie.

Het CvK heeft toestemming gekregen van de KR  (kosteloos) onderzoek te laten doen naar het multifunctioneler maken van de Galluskerk e.o.

CvK en KR zullen hun verslagen delen en alle vergaderdata zullen worden gepubliceerd, zodat de gemeente weet, wanneer er bijeenkomsten zijn gepland. De vertrokken en aangekomen KR- en CvK-leden zullen in een dienst in september worden ontheven uit het ambt c.q. aangesteld worden in het ambt.

Voorbereidingen voor de startzondag op 11 september, de Michadienst op 16 oktober en de oogstdienst op 6 november zijn in volle gang.

Kortom, een scala aan onderwerpen!

Stefan Bos, voorzitter van de kerkenraadsvergadering van 12 juli 2022

Bericht uit de Kerkenraad – april 2022

Als kerkenraad willen we u graag vertellen waar we op dit moment staan in de zoektocht naar een nieuwe predikant. En ik moet u helaas vertellen, dat er nog niet zoveel vaart inzit, want zonder consulent kun je moeilijk zelfstandig als kerkenraad de route volgen die we graag zouden willen. In de documenten rondom het beroepingswerk van een nieuwe predikant staat heel duidelijk dat je je als kerkenraad door een consulent moet laten begeleiden om samen die zoektocht tot een goed einde te brengen. Zoals al met u is gecommuniceerd heeft onze vorige consulent, ds Dirk Engelage vanwege gezondheidsredenen af moeten haken. We hebben natuurlijk niet stil gezeten en we hebben aan de werkgemeenschap van predikanten in deze regio gevraagd of zij nog een consulent beschikbaar hadden voor de PGAD. Ook hebben we aan de classis-predikant, Ds Jaap van Beelen gevraagd of hij nog iemand wist die ons zou kunnen begeleiden gedurende dit proces. Afgelopen week tijdens de kerkenraadsvergadering zijn nog twee namen genoemd van mogelijke kandidaten voor het consulentschap. We hopen daar deze week duidelijkheid over te krijgen. Deze vertraging in het proces vinden we lastig, maar desondanks proberen we wel voortgang te maken. Meerdere keren hebben we ook aangegeven de tijd te willen nemen voor een zorgvuldig proces, maar soms rijdt iets onverwachts je in de wielen.

We hebben op dit moment een goedgekeurd concept profielschets besproken binnen de kerkenraad voor zowel de predikant als voor een kerkelijk werker. Waarom noem ik dit nog een concept profielschets? Als de kerkenraad iets goedkeurt, mag je dat woord ‘concept’ toch wel weglaten?

In principe is dat juist, maar doordat we geen consulent beschikbaar hebben, kunnen we dus helaas geen gebruik maken van de expertise c.q. adviserende rol die een consulent inbrengt tijdens dit proces. En wellicht verandert er door de inbreng van de consulent niet bijzonder veel, maar als kerkenraad kun je niet om een consulent heen. In de kerkorde staan de taken van de consulent duidelijk omschreven in ordinantie 3-3-4 en 4-10-3. De consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem.

En juist die adviserende stem ontbreekt op dit moment en daarmee stokt het proces. Wat we kunnen doen, pakken we op, maar we hopen zo snel mogelijk een consulent beschikbaar te hebben, zodat we verder kunnen met het proces. Mocht de zoektocht naar een consulent onverhoopt toch niet lukken, dan gaan we naar alternatieven kijken. Zo’n alternatief zou een interim predikant voor bepaalde tijd kunnen zijn die ons door het proces leidt. Op de site van de protestantse kerk kunt u hier iets over lezen of zoekt u gewoon naar ‘interim predikant’ en u vindt veel informatie over deze professionals. De PKN heeft een aantal interim predikanten in dienst die een tweejarige opleiding hebben gevolgd om de diverse gemeenten die met dergelijke problematiek te kampen hebben te helpen. Wellicht komen wij daarvoor in aanmerking als onze zoektocht naar een consulent niet zou lukken. Wordt vervolgd.

Korte update, maart 2022

De afgelopen maanden hebben de Kerkenraad en de werkgroep Profielschets niet stil gezeten. Er is natuurlijk al veel onderzoek gedaan naar hoe onze gemeente is en wat we nodig hebben.
Het feit dat we met een parttime predikant verder gaan, heeft natuurlijk consequenties voor ons als gemeente.

Zoals u heeft kunnen lezen in de Maanlicht van maart heeft Dirk Engelage zijn consulentschap neer moeten leggen wegens gezondheidsredenen. Hoe lastig en vervelend dit ook is, gaan we wel door met het afmaken van de profielschetsen en het samenstellen van de voorbereidingscommissie. We willen graag een predikant aanstellen, maar dit heeft echt tijd en aandacht nodig. Het is een kwetsbaar proces waar veel meningen, gevoelens en regels aan verbonden zijn.
Daarnaast speelt het feit dat we een gemeentekerk worden, in plaats van een domineeskerk, ook een belangrijke rol. We willen alles zo zorgvuldig mogelijk doen en geen overhaaste beslissingen nemen en vragen daarom ook om uw geduld.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan vooral contact op met de Kerkenraad. 

Aanpak voor de vacature van een nieuwe predikant, november 2021

De kerkenraad heeft aan een werkgroep, met leden vanuit de kerkenraad, gevraagd om een profielschets te maken voor de te beroepen predikant.

Zij zijn aan de slag gegaan en hebben hun 1e bevindingen gedeeld met de kerkenraad en later ook in 4 bijeenkomsten met gemeenteleden. En belangrijke uitkomst is samengevat in het woord: Eigenaarschap

Eigenaarschap is verwant aan verantwoordelijkheid. Dit kwam ter sprake op het moment dat we in gesprek gingen over een halftime predikant die wel moet voldoen aan een fulltime pakket. Dat gaat natuurlijk niet samen. Maar als je aan gemeenteleden gaat vragen wat ze in het kader van de profielschets verwachten van een nieuwe predikant, krijg je een waslijst aan wensen en gedachten, die zelfs voor een fulltime predikant qua werkuren onuitvoerbaar is. Dit betekent dus dat je aan die lijst moet gaan sleutelen en wel zodanig dat de werkzaamheden van een halftime predikant passen in de beschikbare uren voor die 0,5 FTE.

De discussie over eigenaarschap ontstond eigenlijk als volgt: Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van een gemeente zoals de onze? Is dat de predikant? Zijn dat de ouderlingen of diakenen? Of zijn we dat misschien zelf als gemeenteleden? Zou het niet zo moeten zijn dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor onze gemeente? Vele leden van één lichaam? Of blijven we de verantwoordelijkheid of zo u wilt, het eigenaarschap, afschuiven aan predikant, ouderlingen en diakenen?

De profielschets is weliswaar nog niet gereed, maar de nieuwe halftime predikant kan natuurlijk nooit evenveel werk verzetten als een fulltime predikant. Eigenaarschap zou dit probleem binnen onze gemeente misschien gedeeltelijk kunnen oplossen, door met elkaar eigenaar te zijn van taken en verantwoordelijkheden binnen onze gemeente, zodat we veel werk uit handen (kunnen) nemen van onze nieuw te benoemen predikant.

Wat betekent eigenaarschap voor het individuele gemeentelid?

Dat betekent dat wij als gemeente een waarde toekennen aan eigenaarschap en dat betekent dat u als gemeentelid zich medeverantwoordelijk voelt en dat u zich eveneens eigenaar voelt van een taak binnen onze gemeente. Op deze wijze kunnen we mogelijk enkele taken van een nieuwe predikant overnemen en inhoud geven.

In de kerkenraadsvergadering van oktober is hier uitgebreid over gesproken en een kleine selectie vanuit de werkgroep profielschets werkt een verder tijdspad uit.

Wordt vervolgd.

Werkgroep Profielschets

Extra Informatiebijeenkomst Predikantsvacature, september 2021

In de afgelopen periode heeft een werkgroep van ouderlingen en diaken een eerste aanzet gemaakt van een profielschets voor een nieuwe predikant voor onze kerkgemeente.

Kerk zijn wij met elkaar en daarom vindt de werkgroep het belangrijk haar ideeën met u te delen en te luisteren naar de wensen en verwachtingen die u heeft als gemeentelid.

Op 9,14 en 19 september jl. hebben hiertoe drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Helaas is de communicatie over deze bijeenkomsten niet vlekkeloos verlopen. Hierdoor hebben mensen pas op het laatste moment of te laat gehoord van de bijeenkomsten. Als werkgroep bieden wij u daarvoor onze excuses aan.

Tegelijkertijd kunnen wij u melden dat er een extra bijeenkomst is gepland op Zondagmiddag 10 oktober om 12:00 in de Galluskerk in Angerlo.

De werkgroep nodigt u van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst als u niet eerder in staat bent geweest deel te nemen.  De werkgroep praat u bij over haar voorwerk en in een open gesprek met u vragen wij uw input op basis waarvan een definitieve profielschets kan worden gemaakt.   

Wij hopen u te mogen verwelkomen op zondag 10 oktober.
Namens de werkgroep,
Jannie Boesveld
Richard Klooster
Ezrah van Zijtveld
Margreet Eldering
Stefan Bos

Uitnodiging tot meedenken over profielschets nieuwe predikant, augustus 2021:

In de afgelopen periode heeft de werkgroep van ouderlingen en diakenen een eerste aanzet gemaakt voor een profielschets van een nieuwe predikant voor onze gemeente.

Kerk zijn wij met elkaar en daarom vindt de werkgroep het belangrijk haar ideeën met u te delen en te luisteren naar de wensen en verwachtingen die u heeft als gemeentelid.

De werkgroep nodigt u van harte uit deel te nemen aan één van de drie bijeenkomsten die zijn gepland om u bij te praten over het voorwerk van de werkgroep en in een open gesprek met u input te verkrijgen op basis waarvan een definitieve profielschets kan worden gemaakt.

De bijeenkomsten staan gepland voor:

Donderdagavond 9 september, locatie Galluskerk Angerlo, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Dinsdagavond 14 september, locatie Galluskerk Angerlo, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Zondagmiddag 19 september, locatie Martinikerk, 12.00 uur

Namens de werkgroep,

Jannie Boesveld, Stefan Bos, Margreet Eldering, Richard Klooster en Ezrah van Zijtveld

Uit de Kerkenraad, 21 juni 2021

Op maandagavond 21 juni heeft de Kerkenraad fysiek vergaderd in de Martinikerk. Hierbij was aanwezig onze consulent, ds. Dirk Engelage uit Vorden.

Eén van de eerste zaken die in een beroepingsprocedure geregeld moeten worden is het aanstellen van een consulent. Deze consulent ziet toe op het proces van beroepen. Hij zal dan ook bij alle vergaderingen aanwezig zijn om ons in dat proces te begeleiden. We zijn blij dat Dirk Engelage deze nodiging heeft aanvaard en tijdens deze vergadering hebben we al gemerkt dat hij vol enthousiasme meebeweegt in het zo belangrijke proces van beroepen.

Dirk Engelage

Zoals ik al eerder heb geschreven, zullen we het beroepen van een nieuwe predikant moeten voorleggen aan het Breed Moderamen (BM) van de classis. Dit BM zal eerst bekijken of de gemeente de komende jaren aan haar financiële verplichtingen kan voldoen door een predikant aan te stellen die ze kunnen betalen. Het CCBB zal het Breed Moderamen hierin adviseren. Er wordt gekeken naar een termijn van meerdere jaren. Zijn we tegen die tijd nog steeds in staat aan onze financiële verplichtingen voor de predikant te voldoen? We kijken dan naar een horizon van 8 tot 10 jaren.

Vanwege dit aspect en vanwege de procesgang van beroepen, was ds. Jaap van Beelen, classispredikant van de regio Gelderland Zuid-Oost, ook aanwezig tijdens de kerkenraadsvergadering. Hij heeft ons onder andere uitgelegd waar we allemaal rekening mee moeten houden gedurende het gehele proces. Hij heeft ook uitgelegd, dat we als gemeente eerst moeten onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking met gemeentes rondom Doesburg. Informatie uit de eerste hand, waar niet alleen wij, maar ook onze consulent mee geholpen is.

Tijdens de kerkenraadraadsvergadering werd ook een eerste concept van een document dat moet uitgroeien tot een profielschets besproken. Een kleine afvaardiging uit de Kerkenraad had zich de afgelopen maand beziggehouden met dit onderwerp en zij presenteerden deze avond de uitkomst. Degene onder ons die verwacht had geconfronteerd te worden met enkele A-4tjes, kwam bedrogen uit. Eén A-4tje met enkele kernwoorden en een schematisch overzicht gaf volgens de afvaardiging voldoende ruimte om tot een mooie gedachtenwisseling te komen, dat uiteindelijk moet leiden tot een profielschets. Na de uitleg werd e.e.a. duidelijker. Eerst kijk je ernaar en heb je enorm veel vragen, maar die vragen worden als vanzelf beantwoord bij de uitleg van het document.

Vervolgens hebben we ons afgevraagd hoe nu verder. Daar kwam al snel de gedachte naar voren, dat we dit document met de gemeenteleden moeten bespreken om van hun te horen wat zij ervan vinden en waar het document eventueel nog aangepast zou moeten worden. We willen u graag meenemen in de voortgang van het beroepingswerk. Een profielschets is daar enorm belangrijk in. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we samen met u over het concept-document dat moet uitgroeien tot een profielschets gaan communiceren. We vinden het ook tijd voor bezinning en daarom hebben we ook geen haast. We willen er geen druk op leggen. Zorgvuldigheid en inbreng vanuit de gemeente lijkt ons superbelangrijk, want we willen graag horen wat u ervan vindt.

Ernst Boesveld, waarnemend voorzitter.

Advies CvK

Het College van Kerkrentmeesters heeft in overleg met onze administrateur een advies uitgebracht richting de Kerkenraad omtrent de nieuwe functie van predikant voor de PGAD. Dit advies is tot stand gekomen op basis van een meerjarenraming die we als PGAD moeten aanleveren bij het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Voor een nieuwe predikant dienen we een sluitende meerjarenraming aan te leveren. Als u bedenkt dat het ons de afgelopen jaren op geen enkele wijze is gelukt om een sluitende begroting tot stand te brengen, dan is het logisch dat er in de meerjarenbegroting voor de komende jaren behoorlijk gesneden moet worden.

Door deze methode toe te passen, zie je wel direct wat je je als PGAD nog kunt veroorloven. Op basis van de inkomsten en uitgaven wordt vervolgens berekend hoeveel salaris er voor een predikant overblijft. En bij zo’n salaris kun je ook invullen om hoeveel fte het dan gaat.

Het CvK heeft de Kerkenraad geadviseerd om op basis van de meerjarenraming een predikant van 0,5 fte aan te stellen. Daarnaast heeft het CvK aangegeven dat er eventueel nog financiële ruimte is om een 0,5 fte kerkelijk werker aan te stellen voor vier jaren. Deze functie zou betaald kunnen worden door een winstmarge op het pand Prinses Margrietstraat te Angerlo, als dat pand volgend jaar verkocht gaat worden.

Het CvK heeft bij het advies ook gekeken of een fte van 0,6 haalbaar zou zijn. Dit blijkt nogal wat haken en ogen te hebben, want daarmee teren we behoorlijk in op ons vermogen en dat is de afgelopen jaren al genoeg gebeurd. Aan de Kerkenraad zijn echter wel beide meerjarenramingen voorgelegd, zodat de Kerkenraad een gefundeerde beslissing kan nemen.